Vi arbetar för att utveckla och bevara den Nordsvenska brukshästen

Föreningen Nordsvenska Hästen

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) är en riksomfattande avelsförening som arbetar för att förbättra, utveckla och bevara den nordsvenska brukshästen.
FNH svarar för stambokföringen av nordsvenska brukshästar samt anordnar premieringar, utställningar och årliga hästdagar med uppvisningar, dragprov och körtävlingar. Föreningen erbjuder råd och upplysningar vid köp och försäljning av avelsdjur. Den även upplysningsverksamhet och utbildning för att bidra till en ökad avel och en mångsidig användning av nordsvenska brukshästar.

En riksförening, många distrikt
FNH består av en riksförening och ett antal distrikt. Mycket av föreningens arbete bedrivs i respektive distrikt. Distriktens utbredning motsvarar i stort Sveriges län. Som medlem tillhör du automatiskt det distrikt inom vilkets område du är folkbokförd.

Distriktens uppgift är att på lokal nivå samla uppfödare och andra som är intresserade av den nordsvenska brukshästen. Tillsammans arbetar man för att främja den nordsvenska hästen genom att sprida information och anordna diverse aktiviteter.

Styrning och rösträtt
Arbetet i riksföreningen leds av en föreningsstyrelse. Varje distrikt styrs i sin tur av en distriktsstyrelse som består av representanter i FNH:s fullmäktige och särskilt valda styrelseledamöter. Antalet representanter i fullmäktige styrs av antalet medlemmar i distriktet. För ledamot i styrelsen utses även en suppleant. Mandattiden för vald ledamot och suppleant är fyra år

Som medlem har du din rösträtt på ditt distrikts årsmöte. Vid det tillfället väljs bland annat distriktets fullmäktige, som i sin tur kallas till det årliga rikstäckande fullmäktigemötet. Det är under fullmäktigemötet som föreningsstyrelsens ledamöter väljs.

Så här blir du ny medlem i FNH:

Betala in medlemsavgiften till FNH:s plusgiro 212 21-7 eller bankgiro 5733-9574. Det belopp du betalar anger vilken typ av medlemskap du önskar. När du betalar; ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress och skriv "ny medlem". Efter inbetalningen får du bekräftelse på att föreningen mottagit medlemsavgiften. Om du är en fullbetalande medlemmar får du också föreningens stadgar, stambok med mera hemskickade till dig. Därefter kommer det årligen en faktura avseende medlemsavgiften. På den finner du OCR-nummer samt plus- och bankgironummer för din betalning. Välkommen som medlem!

Stäng meny